فصلنامه مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار

فصلنامه مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار

Dynamic Management in Business Analysisپوستر فصلنامه مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار

نشریه مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار، فصلنامه ای است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می نماید. این نشریه با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بازاریابی، کسب و کار، نوآوری و کارآفرینی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله های علمی در حوزه های مذکور را به صورت فصلنامه منتشر می کند.

حوزه تخصصی : مدیریت بازاریابی، پژوهش های کسب و کار، مدیریت استراتژیک، کارآفرینی و نوآوری

زمینه و محورهای فصلنامه مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار :
استراتژی های بازاریابی و تحقیقات بازار، سیستم های اطلاعات بازاریابی، بازاریابی الکترونیک و دیجیتال، مدیریت ارتباط با مشتری، مهندسی فروش و بازاریابی، تحلیل و به کارگیری نظریه های مدیریت بازاریابی در حوزه کسب و کار ایران، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در بازاریابی، مفهوم و فرهنگ بازارگرایی و مشتری مداری در در حوزه کسب و کار ایران، نظریه ها و الگوهای نوین بازاریابی مصرف کننده و صنعتی، مدیریت رضایتمندی و شکایات مشتریان، تحلیل رفتار مصرف کنندگان و فرآیند تصمیم گیری خرید، مدیریت کانال های توزیع.