فصلنامه مطالعات زبان و ترجمان نظامی

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمان نظامی

The Quarterly Journal of Language Studies and Military Translationپوستر فصلنامه مطالعات زبان و ترجمان نظامی

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمان نظامی با تاکید بر بافت نظامی در حوزه های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان های خارجی، نظریه و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان شناسی کاربردی و کاربرد فناوری های نوین در زبان آموزی به انتشار مقالات اقدام می نماید.

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمان نظامی، نشریه ای علمی است که در حوزه مطالعات زبان، ادبیات، مطالعات ترجمه، و زبان شناسی و با تاکید بر بافت نظامی زبان فعالیت می کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از حوزه های مذکور و غنی سازی پژوهش های مربوط به آن توسط دانشگاه افسری امام علی (ع) انتشار می یابد. با توجه به پیشرفت دانش و فناوری، این نشریه در راستای نشر دستاوردهای نوین در حوزه مطالعات زبان، ترجمه و ادبیات گام برمی دارد و مقالات اصیل و یافته های علمی اندیشمندان و پژوهشگران را در این سطح علمی به چاپ می رساند. هم چنین این نشریه تلاش می کند عرصه ای برای تجلی نظریه های نوین زبانی و تعامل میان رشته ای بین حوزه های جامعه شناسی زبان، عصب شناسی زبان، روان شناسی زبان و غیره فراهم سازد.