مجله دولت و حقوق

مجله دولت و حقوق

The “Quarterly Journal of Government and Lawپوستر مجله دولت و حقوق

«معاونت حقوقی ریاست جمهوری» در راستای ارتقاء دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزاران حقوقی دولت از یک سو و تلاش برای ترغیب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت در جهت حل معضلات حقوقی و نیازهای عمومی جامعه و انعکاس راهکارهای حقوقی نظری و عملی برای حل اختلاف دستگاه های اجرایی، نشریه علمی «دولت و حقوق» را منتشر می نماید.

نشریه علمی «دولت و حقوق» به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران، دانشگاهیان و جامعه حقوقی در سطح ملی و بین المللی در تمامی حوزه های حقوق با تمرکز بر مسائل روز کشور در زمینه ها و محورهای تخصصی ذیل منتشر می شود:

ارتقای دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزراران حقوقی دولت؛
کمک به دانش محور شدن عملکرد سازمان حقوقی دولت؛
ایجاد انسجام و هماهنگی در سازمان حقوقی دولت و ترویج وحدت رویه حقوقی در عملکرد دستگاه های اجرایی؛
انعکاس مسائل، مشکلات و نیازهای حقوقی دستگاه های اجرایی کشور به محافل دانشگاهی برای معطوف کردن توجه استادان و پژوهشگران حقوقی به این مشکلات و مسائل؛
انعکاس نظرها، تحلیل ها و نقدهای علمی جامعه دانشگاهی از تصمیمات و اقدامات سازمان حقوقی دولت با هدف ارتقای عملکرد دستگاه های اجرایی؛
تلاش برای تقریب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت از طریق همکاری های مشترک در جهت حل معضلات و مشکلات حقوقی دولت؛
ارائه راهکارهای حقوقی مناسب به دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع و مشکلات جاری دولت؛
استفاده از تجربیات علمی و عملی صاحب نظران، مدیران و کارشناسان حقوقی سایر قوا؛
سایر موضوعات مرتبط.