دو فصلنامه مطالعات ایران کهن

دو فصلنامه مطالعات ایران کهن

History of Ancient Iranپوستر دو فصلنامه مطالعات ایران کهن

دوفصلنامه مطالعات ایران کهن ( دارای مجوز شماره 86939 هیات نظارت بر مطبوعات کشور ) به منظور رشد و گسترش فرهنگ، تاریخ، و تمدن ایرانی، گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات وپژوهش های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در حوزه تاریخ ایران باستان، تازه های پژوهشی صاحب نظران حوزه تاریخی را منتشر می کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. رسالت مجموعه دست اندرکاران نشریه، افزایش کیفیت و ارتقاء جایگاه علمی آن به پشتوانه جلب مشارکت محققان و پژوهشگران موضوعات و مسائل مربوط به تاریخ ایران است که با ارسال مقالات و پژوهش های عالمانه و ارزشمند خود، می توانند نشریه را در زمینه دست یابی به اهداف علمی مورد نظر مساعدت کرده و موجبات ارتقاء جایگاه علمی دانش تاریخ را فراهم سازند.

معرفی، نقد و بررسی تحلیلی منابع تاریخ ایران با تاکید بر ایران باستان
معرفی، نقد و بررسی تحلیلی اسناد مرتبط با تاریخ ایران
تبیین اهمیت تاریخ نگاری و ضرورت شناخت تاریخ ایران
شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی از نظر تاریخی
معرفی حکومتهای ایران
نقش حکومتها و خاندان ها در تحولات تاریخی ایران
نقش خاندانها در توسعه فرهنگ و تمدن ایران
شناسایی شخصیتهای محلی موثر در تاریخ سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران
تاریخ هنری اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران