مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیپوستر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
سردبیر:طاهره چنگیز
علیرضا یوسفی
نام اختصاری:Iran J Med Educ
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه، آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیاز جامعه، شیوه‌های آموزش مناسب در علوم پزشکی، آموزش مداوم در علوم پزشکی، مطالعات تطبیقی در زمینه‌های آموزش پزشکی، برنامه‌ریزی درسی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار
مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی