مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

Iranian Journal of Medical Educationپوستر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، این مجله‌ی علمی پژوهشی بصورت مداوم (Continuous) بوده و تحت داوری همتایان است که به عنوان ارگان انجمن علمی آموزش پزشکی ایران و توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت الکترونیک منتشر می گردد. این نشریه بین رشته ای، عرصه ای برای تبادل آخرین یافته های علمی در مورد جنبه های گوناگون آموزش علوم پزشکی است. مجله به زبان فارسی، و خلاصه مقالات آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نمایه می شود.

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه آموزش پزشکی و برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی ایشان، به صورت الکترونیک ارائه می گردد.

انتشار مقاله پژوهشی اصیل ( Original research article )، ‌مقاله مروری ( Review article )، مقالات کوتاه ( Short article ) و نامه به سردبیر ( Letter to Editor ) در حوزه عملکرد این مجله می‌باشد.

مجله، مقالات رسیده در حیطه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

● آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

● شیوه‌های آموزش مناسب در علوم پزشکی

● آموزش مداوم در علوم پزشکی

● ارزشیابی برنامه های آموزشی

● مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش پزشکی

● روش‌های مناسب آزمون و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی

● برنامه‌ریزی درسی در علوم پزشکی

● مدیریت آموزش در علوم پزشکی

● تکنولوژی آموزش در علوم پزشکی