مجله پژوهش در دین و سلامت

مجله پژوهش در دین و سلامتپوستر مجله پژوهش در دین و سلامت
سردبیر:مصطفی رضایی طاویرانی
مرتضی عبدالجباری
نام اختصاری:J Res Relig Health
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دین و سلامت روان، دین و سلامت جسم، دین و سلامت جامعه، دین و سلامت معنوی و ...
سازمان همکار