مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهانپوستر مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سردبیر:رامین مشرف
مرتضی بنکدارچیان
نام اختصاری:J Isfahan Dent Sch
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اندو، پریو، ترمیمی، رادیولوژی دندان، مواد دندان، پاتولوژی، ایمپلنت، دندانپزشکی سالمند، دندانپزشکی اطفال و موضوعات مرتبط
سازمان همکار