مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

Journal of Isfahan School of Dentistryپوستر مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، با هدف بالا بردن سطح دانش پژوهشگران، دندان پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان پزشکی و آگاه ساختن آنها با برخی از تحولات و نوآوری های علم دندان پزشکی و علوم وابسته به آن، و ارائه نتایج و فعالیت های علمی و پژوهشی محققین به چاپ می رسد . حوزه عملکرد مجله، انتشار مقاله تحقیقی، مقاله مروری، مقاله بازآموزی، گزارش مورد و نامه علمی می باشد.

موضوعات اختصاصی:اندو، پریو، ترمیمی، رادیولوژی دندان، مواد دندان، پاتولوژی، ایمپلنت، دندانپزشکی سالمند، دندانپزشکی اطفال و موضوعات مرتبط