مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

Journal of North Khorasan University of Medical Sciencesپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تحت نظر معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه  به چاپ مقالات حوزه پزشکی و سلامت می پردازد. و مطابق نامه شماره 239/100 مورخ 26/2/1390 دارای رتبه علمی –پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.