مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

Journal of North Khorasan University of Medical Sciencesپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تحت نظر معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه به چاپ مقالات حوزه پزشکی و سلامت می پردازد. و مطابق نامه شماره ۲۳۹/ ۱۰۰ مورخ ۲۶ /۲/ ۱۳۹۰ دارای رتبه علمی –پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور بوده که در سطح ملی به صورت الکترونیکی و با هدف ارایه نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی به صورت فصلنامه منتشر می گردد. مجله انواع مقالات پژوهشی، مروری، گزارش مورد، نامه به سردبیر و گزارش کوتاه را در موضوعات علوم پزشکی و نظام سلامت شامل علوم پایه پزشکی، پزشکی بالینی، علوم بهداشتی و مرتبط را پس از بررسی طی فرآیند داوری دوسوکور توسط همتایان پژوهشی منتشر می کند.

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور بوده که در سطح ملی به صورت الکترونیکی با هدف ارایه نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی به صورت فصلنامه منتشر می گردد که مهمترین زمینه های آن به شرح زیر است:
- مقالات پژوهشی
- مقالات گزارش موردی
- مقالات مروری

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور بوده که در سطح ملی به صورت الکترونیکی با هدف ارایه نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پیراپزشکی و بهداشتی درمانی منتشرمی گردد که مهمترین زمینه های آن به شرح زیر است:

- پزشکی بالینی (در همه رشته ها و گرایش ها)
- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
- علوم پرتوی (رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی)
- علوم آزمایشگاهی (هماتولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و انگل شناسی)
- کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
- اتاق عمل
- هوشبری
- پرستاری (شامل همه گرایش ها)


- نامه به سردبیر
- گزارش کوتاه