مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکردپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سردبیر:محمود رفیعیان
مرتضی هاشم‌زاده چالشتری
نام اختصاری:J Shahrekord Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پزشکی، بهداشت، علوم بالینی، علوم پایه، روانشناسی، پرستاری و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار