مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Journal of Shahrekord University of Medical Sciencesپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (JSKUMS, eISSN: ۲۷۱۷-۰۰۷۱) از بهار ۱۳۷۸ به زبان فارسی و از سال ۱۳۹۸ با امتیاز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به زبان انگلیسی منتشر می شود.

JSKUMS یک فصلنامه با دسترسی رایگان است. این مجله مقالاتی در زمینه های علوم بالینی و پزشکی منتشر می کند.

مقالات در یکی از انواع مقالات پژوهشی اصیل ، مقالات مروری، متاآنالیز، ادیتوریال، نامه به سردبیر، گزارش مورد و گزارش کوتاه قابل چاپ هستند و تمامی جنبه های علوم بالینی و پزشکی را پوشش می دهند. شایان ذکر است فرآیند بررسی و چاپ مقالات در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

در گام اول، مقالات ارسالی توسط یک هیئت اجرایی تخصصی شامل کارشناس ژورنال، آماردان و سردبیر بررسی می شود تا از رعایت معیارهای اولیه چاپ در مجله اطمینان حاصل شود. آثار ارسالی نیز از نظر سرقت ادبی ارزیابی می شوند. فقط مقالاتی که مراحل اولیه را طی کنند برای ارزیابی بیشتر به داوران مورد نظر ارسال خواهند شد. فرآیند بررسی و انتشار مقالات با همکاری نویسنده مسئول در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

کلیه مقالات باید با رعایت موازین اخلاق در نشر و بر اساس گزاره های خاص در اخلاق تحقیق و همچنین مجوز کمیته اخلاق را کسب کرده باشند.