مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قمپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سردبیر:حسین ثقفی
ابوالفضل ایرانی خواه
نام اختصاری:Qom Univ Med Sci J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گوارش، زنان، مغز و اعصاب، داخلی، آناتومی، فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار