مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

Qom University of Medical Sciencesپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پزشکی در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف علوم پایه و بالینی و انعکاس آخرین یافته های علمی پزشکی ایران و جهان و در راستای ایجاد ارتباط مناسب میان مراکز علمی و دانشگاهی از سوی دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر می شود.