مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

Environmental Health Engineering and Management Journalپوستر مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

Environmental Health Engineering and Management, is an English language, peer-reviewed, academic multidisciplinary journal. It is an official Journal of Environmental Health Engineering Research Center affiliated Kerman University of Medical Sciences. It aims to offer a forum for publishing high quality research and original ideas, for a wide audience from diverse disciplines.

حوزه‌های تحت پوشش مجله لاتین مدیریت و مهندسی بهداشت محیط:

1.       آلودگی آب و فرایندهای تصفیه آب

2.       جمع آوری ،تصفیه،استفاده مجدد و دفع فاضلاب

3.       مدیریت منابع آب

4.       مدیریت مواد زائد جامد

5.       آلودگی هوا و کنترل آن

6.       آلودگی خاک و زیست پالائی یا پاکسازی زیستی

7.       حفاظت در برابر اشعه

8.       آلودگی صوتی و کنترل آن

9.       ایمنی و بهداشت مواد غذایی

10.   بیوتکنولوژی در محیط زیست و فناوری نانو

11.   انرژیهای تجدید پذیر و تکنولوژی های جایگزین

12.   اقتصاد در محیط زیست

13.   اکولوژی انسانی

14.   تاثیر زیست محیطی آلاینده

15.   آموزش بهداشت محیط

16.   بهداشت محیط و کیفیت زندگی

17.   بهداشت و ارزیابی ریسک محیط زیست

18.   ارزیابی اثرات زیست محیطی ((EIA

19.   ارزیابی اثرات بهداشتی

20.   مدل سازی در بهداشت محیط

21.   بهداشت ایمنی ، محیط زیست وسیستم مدیریت کیفیت (HSEQ-Ms)

22.   سیستم یکپارچه مدیریت بهداشت

23.   استانداردهای محیط زیستمقالات پذیرش شده در مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط