مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

Environmental Health Engineering and Management Journalپوستر مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

Environmental Health Engineering and Management, is an English language, peer-reviewed, academic multidisciplinary journal. It is an official Journal of Environmental Health Engineering Research Center affiliated Kerman University of Medical Sciences. It aims to offer a forum for publishing high quality research and original ideas, for a wide audience from diverse disciplines.

حوزه‌های تحت پوشش مجله لاتین مدیریت و مهندسی بهداشت محیط:

۱.       آلودگی آب و فرایندهای تصفیه آب

۲.       جمع آوری ،تصفیه،استفاده مجدد و دفع فاضلاب

۳.       مدیریت منابع آب

۴.       مدیریت مواد زائد جامد

۵.       آلودگی هوا و کنترل آن

۶.       آلودگی خاک و زیست پالائی یا پاکسازی زیستی

۷.       حفاظت در برابر اشعه

۸.       آلودگی صوتی و کنترل آن

۹.       ایمنی و بهداشت مواد غذایی

۱۰.   بیوتکنولوژی در محیط زیست و فناوری نانو

۱۱.   انرژیهای تجدید پذیر و تکنولوژی های جایگزین

۱۲.   اقتصاد در محیط زیست

۱۳.   اکولوژی انسانی

۱۴.   تاثیر زیست محیطی آلاینده

۱۵.   آموزش بهداشت محیط

۱۶.   بهداشت محیط و کیفیت زندگی

۱۷.   بهداشت و ارزیابی ریسک محیط زیست

۱۸.   ارزیابی اثرات زیست محیطی ((EIA

۱۹.   ارزیابی اثرات بهداشتی

۲۰.   مدل سازی در بهداشت محیط

۲۱.   بهداشت ایمنی ، محیط زیست وسیستم مدیریت کیفیت (HSEQ-Ms)

۲۲.   سیستم یکپارچه مدیریت بهداشت

۲۳.   استانداردهای محیط زیست