مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجانپوستر مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سردبیر:یوسف مرتضوی
پرویز قزلباش
نام اختصاری:J Zanjan Uni Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گوارش، زنان، مغز و اعصاب، روانشناسی، طب سنتی، تغذیه و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار