سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی

سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی

Health, Spirituality and Medical Ethics Journalپوستر سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی
سردبیر:حسن عادلی
ابوالفضل ایرانی خواه
نام اختصاری:Health Spiritual Med Ethics J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تاریخ و اخلاق و فقه و حقوق
سازمان همکار