فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabrizپوستر فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز به انتشار نتایج تحقیقات اعضا هیات علمی و پژوهشگران مهندسی عمران مبادرت می‏نماید. از کلیه پژوهشگرانی که برای این نشریه مقاله تهیه می‏کنند درخواست می‏شود که در نگارش و ارسال مقاله‏ ها به «راهنمای نگارش مقاله» که در وب سایت مجله به آدرس www.ceej.ir قرار داده شده است، توجه فرمایند. فقط مقاله ‏هایی جهت انتشار در نشریه مهندسی عمران و محیط زیست مورد بررسی قرار می‏گیرند که قبلا در مجلات دیگری به چاپ نرسیده باشند. مقالات می ‏بایست از طریق وب سایت نشریه ارسال گردد و در مواقع ضروری با ایمیل نشریه به آدرس omran@tabrizu.ac.ir تماس گرفته شود.