فصلنامه زمین شناسی مهندسی

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

Journal of Engineering Geology
نشریه زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی نشریه علمی- پژوهشی است و مقالاتی در آن چاپ خواهد شد که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مکانیک سنگ) و ژئوفیزیک مهندسی در آن گنجانده شده باشد.

این نشریه تا سال 1392 به صورت دوفصلنامه و با مجوز شماره 92/24329 مورخ 92/9/5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1393 به صورت فصلنامه چاپ می شود.