فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

International Journal of Industrial Engineering & Production Researchپوستر فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، مجله­ ای است صرفا مهندسی؛ که تلاش می­کند مقالاتی را از محقق یا محققینی مورد انتخاب و ارزیابی قرار دهد که بصورت مشهودی حاصل کار اصلی آنها بوده و اثرات قابل استنادی روی علم مهندسی صنایع و مرزهای دانش داشته و پاسخ دهنده مسایل موجود در دنیای علوم و مهندسی صنایع و مدیریت تولید باشد.