فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Facultyپوستر فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی توسط دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی و چکیده انگلیسی در حوزه های پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی و پیرا پزشکی مقاله می پذیرد.