فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران

فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران

Iranian Journal of Surface Science and Engineeringپوستر فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران

نشریه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی سطح در راستای توسعه مرزدانش علم و مهندسی سطح و بر اساس ماموریت تعریف شده توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران با نگاه فرامنطقه ای، ملی و فرا ملی مبادرت به انتشارات مقالات کیفی در زمینه تخصصی مهندسی سطح می نماید. در این راستا نشریه با توجه به ماهیت پژوهشی خود در نظر دارد با ارائه دستاوردهای برجسته همکاران محقق به عنوان یک مرجعیت علمی به روز فعالیت نماید. حضور در بین نشریات معتبر بین المللی با مرجعیت بالا از موارد چشم انداز نشریه علمی پژوهشی مهندسی سطح است.