فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

Journal of Economic Geologyپوستر فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

مجله زمین شناسی اقتصادی با هدف نشر مقاله های علمی پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم برای ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد. این مجله با همکاری انجمن زمین شناسان اقتصادی ایران به زبان فارسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد.
زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از:
زمین شناسی اقتصادی
پترولوژی
اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی
زمین شناسی زیست محیطی