فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

Journal of Iranian Dam and Hydropower
محورهای پذیرش مقاله در این نشریه:

  • هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب
  • مدیریت پروژه و روش اجرا
  • سد و سازه
  • ژئوتکنیک و مهندسی زلزله
  • توسعه پایدار، زیست محیطی و ارزیابی اقتصادی
  • تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیک
  • تجهیزات برقی
  • بهره برداری و نگهداری
  • کنترل و ابزار دقیق