فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

Journal of Iranian Dam and Hydropowerپوستر فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

نشریه علمی سد و نیروگاه برق آبی ایران به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، گسترش و ارتقای سطح دانش نظری و عملی در میان محققین و مهندسین در حوزه سد و نیروگاه برق آبی انتشار می یابد. نشریه سد و نیروگاه برق‌آبی از اسفند ماه ۱۳۹۱ به صورت فصلنامه منتشر شده است. محورهای پذیرش مقالات در نشریه عبارتند از:
• هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب
• مدیریت پروژه و روش اجرا
• سد و سازه
• ژئوتکنیک و مهندسی زلزله
• توسعه پایدار، زیست محیطی و ارزیابی اقتصادی
• تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیک
• تجهیزات برقی
• بهره برداری و نگهداری
• کنترل و ابزار دقیق
• شیرین سازی آب های شور