فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

Journal of Regional Planning
مجله برنامه ­ریزی منطقه ­ای به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با منطقه، برنامه ­ریزی منطقه ­ای و توسعه مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:

منطقه و برنامه ­ریزی منطقه­ ای ، شهر و برنامه­ ریزی توسعه شهری،شهرسازی و طراحی فضاهای ناحیه ای، اقتصاد منطقه­ ای ،مسائل کلانشهرها و شهرنشینی ،روابط و پیوندهای روستایی- شهری ،آمایش سرزمین، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی منطقه، عمران و توسعه ناحیه ­ای ، جغرافیای کاربردی و برنامه ­ریزی منطقه ای، ناحیه ­بندی و برنامه ­ریزی ناحیه ­ای ،روستا و برنامه ­ریزی توسعه روستایی، طراحی منطقه ­ای،برنامه ریزی استراتژیک، اکوتوریسم و رفتارهای فرهنگی در منطقه،مورفولوژی و تیپولوژی منطقه و...