دوفصلنامه ادب عربی

دوفصلنامه ادب عربی

Journal of Arabic Literature
دو فصلنامة ادب عربی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ای علمی - پژوهشی است که در سال، حداکثر در دو شماره منتشر می شود.