فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها

فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها

Biological Journal of Microorganisms
زبان مجله: فارسی و انگلیسی (یک شماره در سال به زبان انگلیسی چاپ می‏شود.) 

مجله زیست‏ شناسی میکروارگانیسم‏ها بر اسـاس ابلاغیه شـماره 270996/3 مـورخ 24/12/1390 کمیسـیون بررسـی نشـریات علمـی وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری دارای درجـه علمی – پژوهشی است.