مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

Open Access Journal of Resistiv Economics
 مجله بین المللی و دسترسی آزاد اقتصاد مقاومتی با توجه به انقلاب سریعی که در ارتباط های علمی با اشاعه و استفاده از مدلهای الکترونیکی آثار علمی در وب ایجاد شده، نشر دسترسی آزاد را مورد توجه قرار داده است. و با استفاده از کمیته علمی مجرب داخلی و خارجی و همچنین نشر دسترسی آزاد بدنبال ترویج بحث اقتصاد مقاومتی به زبان انگلیسی در سطح بین المللی می باشد. از این رو با راه اندازی ژورنال بین المللی اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در چهار حوزه تحریم اقتصادی، اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌، اقتصاد سبز و اقتصاد و مدیریت نظامی همت گماشته است. قابل ذکر است که در حال حاضر مقالات رونمایی شده در مجله اقتصاد مقاومتی حداقل از ۵ امتیاز پژوهشی برخوردار خواهند بود.