فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران

فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران

Iranian Journal of Medical Microbiologyپوستر فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران

فصلنامه رسمی انجمن میکروب شناسی ایران می باشد. این نشریه از سال ۱۳۸۵ به صورت شمارگان پیاپی به چاپ می رسد. انجمن میکروب شناسی ایران، یکی از اصیل ترین مراجع میکروب شناسی ایران است که در سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است.