فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

Journal innovation and creativity in the humanitiesپوستر فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

محورهای تخصصی دریافت مقاله در فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی:

۱- خلاقیت و نوآوری از جنبه‏ های روان‏شناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی و آموزشی (خلاقیت شناسی روان‏شناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)

۲- خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی

۳- روش‏ها و فنون خلاقیت و نوآوری، مهندسی خلاقیت و نوآوری

۴- خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)

۵- خلاقیت شناسی روان‏شناختی

۶- خلاقیت شناسی پرورشی

۷- خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی- مدیریت خلاقیت و نوآوری

۸- خلاقیت شناسی کاربردی- مهندسی خلاقیت و نوآوری

۹- خلاقیت شناسی جامعه شناختی، خلاقیت شناسی اقتصادی ...