دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

Journal of Urban Landscape Researchپوستر دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر» در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهری» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات با رویکرد پژوهشی می پردازد. کلیدواژه «منظر» (scape) به مثابه فصل مشترک طراحی منظر و طراحی شهری، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را دربر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر شده محدود نمی باشد: منظر تاریخی شهر، تاریخ منظر و باغ ایرانی در قرارگاه های شهری، منظر فرهنگی و طبیعی و نسبت آن با سکونتگاه های شهری، منظر عینی و ذهنی شهر، سیمای شهر و منظر خیابان، کیفیات بصری شهر، پارکها، فضاهای سبز و باز شهری، مطالعات تطبیقی و مورد پژوهی در منظر شهری

محورهای اصلی نشریه:

  • چالشهای مدیریت رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی، ترجیحی و زیباشناختی؛
  • بازنمایی عینی و ذهنی شهر و منظر شهرهای ایران در اسناد و مدارک تاریخی، هنری و ادبی؛
  • شناخت ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری، منظر خیابان و میادین شهری در راستای تبیین اصول برنامه ریزی و ضوابط طراحی مناسب؛
  • مستندسازی، حفاظت و مرمت منظر باغها و فضاهای سبز درون شهری و فرآیند شکل گیری و تحول آنها در قرارگاه های شهری؛

گونه شناسی، مستندسازی و تبیین اصول حفاظت و ارتقای منظر خیابان و سیمای شهری در شهرهای مختلف ایران؛