مجله علمی علوم بیولوژیکی

مجله علمی علوم بیولوژیکی

Scientific Journal of Biological Sciences (SJBS)پوستر مجله علمی علوم بیولوژیکی

Cell biology, developmental biology, structural biology, microbiology, molecular biology & genetics, biochemistry, biotechnology, biodiversity, ecology, marine biology, plant biology, and bioinformatics.

دارای ایندکس های مهمی از جمله TEEAL از دانشگاه کرنل آمریکا