مجله علمی علوم محیط زیست

مجله علمی علوم محیط زیست

Scientific Journal of Environmental Sciences (SJES)پوستر مجله علمی علوم محیط زیست

environmental quality monitoring, resource management and conservation, waste and waste-water treatment, fate and transport of contaminants, bio-remediation, soil contamination, wetland function and design, waste reduction, recycling and reuse, air, soil and water contaminant, environmental toxicology and epidemiology.

دارای ایندکس های مهمی از جمله TEEAL از دانشگاه کرنل آمریکا