مجله تحقیقات دام و طیور

مجله تحقیقات دام و طیور

Journal of Livestock Researchپوستر مجله تحقیقات دام و طیور

«مجله تحقیقات دام و طیور» به صورت فصلنامه و به تعداد چهار شماره در سال، توسط دانشگاه بیرجند منتشر می­شود. این مجله ­ی تخصصی، نتایج پژوهش­های بنیادی و تحقیقات کاربردی در زمینه دام و طیور را چاپ می نماید. زبان اصلی مجله، فارسی است. به‌کلیه نویسندگان محترم توصیه می‌شود مقالات خود را مطابق با اهداف و قالب ارائه مقاله مجله تنظیم نمایند.

شرایط کلی پذیرش مقاله

  1. مقاله، مستند به نتایج تحقیق نویسنده (گان) باشد.
  2. مقاله ارسالی، قبلا در مجله دیگری منتشر نشده باشد.
  3. در مورد مقاله ای که بیش از یک نویسنده دارد، ترتیب درج اسامی در مقاله و حقوق نویسندگان، به عهده خود ایشان است.
  4. مسئولیت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده (گان) است. هیئت تحریریه در رد، قبول، و یا ویرایش ادبی مقاله، آزاد است.