نشریه بین المللی علوم بهداشت

نشریه بین المللی علوم بهداشت

International Archives of Health Sciencesپوستر نشریه بین المللی علوم بهداشت

The “International Archives of Health Sciences” (License No: ۹۲/۳۵۹۲۱) is an official scientific quarterly journal. It accepts original research paper, short commu­nication, case report, scientific note, review ar­ticle and letter to the editor in the fields of health Sciences . This Quarterly, English and totally electronic journal is funded by Dean for Research Affairs at Kashan University of Medical Sciences.