نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران

نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران

Journal of Experimental Research in Civil Engineeringپوستر نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران

نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران با صاحب امتیازی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افتخار دارد که بتواند دستاوردهای علمی- پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به امر پژوهش در تمامی زمینه‌های مهندسی عمران قرار دهد.

مجوز انتشار این نشریه علمی در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شماره ۱۲۸۵۶/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۵.۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و تلاش این نشریه اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی به چاپ خواهد ‌رسید لیکن با توجه به حجم مقالات دریافتی امید است بتوان آن را به صورت منظم در هر فصل و به زبان انگلیسی نیز منتشر کرد.