فصلنامه پژوهش های فلسفی

فصلنامه پژوهش های فلسفی

Philosophical Investigations
فراخوان مقاله

این مجله در موضوعات زیر آماده دریافت مقاله است:

فلسفه محض، معرفت شناسی، فلسفه های مضاف (فلسفه هنر، فلسفه دین، فلسفه اخلاق...)، فلسفه تطبیقی و فلسفه اسلامی 

Call for papers

 The journal of Philosophical Investigations accepts articles on the following topics:

Metaphysics (Epietemology & Ontology)
Applied Philosophy (philosophy of art, philosophy of religion, philosophy of ethics...)
Islamic Philosophy
Comperative philosophy