دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

journal of practical studies at Biosciences in Sport
نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش"مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles) و مقالات مروری(Review Articles)  را برای چاپ می‌پذیرد.

این نشریه در حوزه علوم زیستی در ورزش ( فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، علم تمرین ، حرکت شناسی ، تحلیل حرکت ، آسیب شناسی ورزشی ) مقاله می پذیرد.

در مقالات مروری، می‌بایست نویسنده در آن موضوع، تخصص و تسلط کافی داشته باشد وحداقل به سه مقاله چاپ شده خود در مجلات معتبر علمی - پژوهشی، در ارتباط با همان موضوع، اشاره کند.

این نشریه  از مهرماه ۱۳۹۹ فقط به صورت آنلاین منتشر می شود.