فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار

فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار

JOURNAL LAW RESEARCH OF GHANONYAR
مجله الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار  در قالب فصلنامه در زمینه پذیرش و چاپ مقالات رشته حقوق و علوم سیاسی و فقه و مبانی اسلامی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ در گستره فراملی و سراسری شروع کرده است.