فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار

فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار

Journal of Health Policy and Sustainable Health



پوستر فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار

Journal of Health Policy and Sustainable Health (JHPSH) is a quarterly, international, peer-reviewed, and open access journal published by Health Management Research Center, Health School and Health Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU). The Journal publishes papers in all fields of Health Management, Health Policy, Information and Communication Technology, Business Communication in health care, health Economic and Health Sustainability.

Journal of Health Policy and Sustainable Health is adhering to ICMJE and COPE recommendation.