فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی

فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی

Journal of Applied Biotechnology Reportsپوستر فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی

The journal publishes original/research articles, review articles, mini-reviews, short communication, letters to the editors, commentaries, and editorials.

Journal of Applied Biotechnology Reports is an official Journal of the Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU) and is adhering to ICMJE and COPE recommendation.