مجله راهبرد امین (اقتصادی)

مجله راهبرد امین (اقتصادی)

Amin Strategy Economicپوستر مجله راهبرد امین (اقتصادی)

دانشکده اقتصاد و علوم اداری از سال ۱۳۹۱ در جهت همسویی با اهداف موسسه شروع به انتشار دو فصلنامه راهبرد امین نمود. امید است دانش پژوهان عزیز بتوانند از این فصلنامه نهایت بهره علمی را کسب کرده و در راه پیشرفت و صلابت ایران عزیز گامهای موثری بردارند.