دوفصلنامه علوم اجتماعی

دوفصلنامه علوم اجتماعی

Journal of Social Sciences
دوفصلنامه علوم اجتماعی،  توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

مجله ازسال ۱۳۸۳ آغاز به کارکرد و درتاریخ۱۳۸۸.۳.۲۳ طی نامه شماره پرونده ۳.۱۱.۵۴۳ درنشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از اولین شماره رتبه علمی -پژوهشی دریافت نموده است. 

این نشریه علمی پژوهشی به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند.