دوفصلنامه علوم اجتماعی

دوفصلنامه علوم اجتماعی

Journal of Social Sciencesپوستر دوفصلنامه علوم اجتماعی

دوفصلنامه علوم اجتماعی،  توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

مجله ازسال ۱۳۸۳ آغاز به کارکرد و درتاریخ۱۳۸۸.۳.۲۳ طی نامه شماره پرونده ۳.۱۱.۵۴۳ درنشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از اولین شماره رتبه علمی -پژوهشی دریافت نموده است. 

این نشریه علمی پژوهشی به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند.