مجله مطالعات انتقادی ادبیات

مجله مطالعات انتقادی ادبیات

Critical Studies of Literatureپوستر مجله مطالعات انتقادی ادبیات

پژوهشگر گرامی:

 لطفاً پیش از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان  مراجعه نمایید ، و مقالات  ارسالی  خود را حتماً  طبق فرمت و  راهنمای خواسته شده و فقط از طریق همین سامانه به مجله ارسال  نمایید ، در غیر این صورت مقاله به شما  باز گرداننده خواهد شد . 

و هرگونه سوال خود را فقط از طریق پست الکترونیک مجله به آدرسcsl@gu.ac.ir مطرح نمایید.

با تشکر دفتر مجله مطالعات انتقادی ادبیات