مجله مطالعات انتقادی ادبیات

مجله مطالعات انتقادی ادبیات

Critical Studies of Literatureپوستر مجله مطالعات انتقادی ادبیات

پژوهشگر گرامی:

لطفا پیش از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید ، و مقالات ارسالی خود را حتما طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و فقط از طریق همین سامانه به مجله ارسال نمایید ، در غیر این صورت مقاله به شما باز گرداننده خواهد شد .

و هرگونه سوال خود را فقط از طریق پست الکترونیک مجله به آدرسcsl@gu.ac.ir مطرح نمایید.

با تشکر دفتر مجله مطالعات انتقادی ادبیات