دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

Caspian Journal of Scientometrics



پوستر دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

نشریه علم سنجی کاسپین با حمایت علمی و مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل قصد دارد با همکاری پژوهشگران حوزه علم سنجی گامی بلند در ارتقا سطح علمی و پژوهشی در کشور بردارد.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

۱. مطالعات کتاب­سنجی، علم سنجی، اطلاع سنجی و وب سنجی

۲. مطالعات کتابداری و اطلاع رسانی در حوزه پزشکی

۳. آسیب شناسی حوزه علم و فناوری

۴. سیاست گذاری علم و فناوری

۵. شاخص های ارزیابی علم و فناوری

۶. رتبه بندی موسسات آموزشی و پژوهشی

۷. تحلیل استنادی

۸. ارتباط بین اخلاق پژوهشی و تولید علم

۹. بومی سازی شاخص های علم سنجی

۱۰. ارزیابی علم و فناوری

۱۱. اشاعه و ترویج علم و ....