دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

Caspian Journal of Scientometrics
نشریه علم سنجی کاسپین با حمایت علمی و مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل قصد دارد با همکاری پژوهشگران حوزه علم سنجی گامی بلند در ارتقاء سطح علمی و پژوهشی در کشور بردارد.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

1. مطالعات کتاب­سنجی، علم سنجی، اطلاع سنجی و وب سنجی

2. مطالعات کتابداری و اطلاع رسانی در حوزه پزشکی

3. آسیب شناسی حوزه علم و فناوری

4. سیاست گذاری علم و فناوری

5. شاخص های ارزیابی علم و فناوری

6. رتبه بندی موسسات آموزشی و پژوهشی

7. تحلیل استنادی

8. ارتباط بین اخلاق پژوهشی و تولید علم

9. بومی سازی شاخص های علم سنجی

10. ارزیابی علم و فناوری

11. اشاعه و ترویج علم و ....