دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

Journal of Iranian Architecture Studies
در وضعیت امروز معماری ایران، توجه به پیشینه فاخر فرهنگ، تمدن، معماری و هنرهای وابسته به آن در ایران و نیز نقد و تحلیل معماری سده اخیر ایران می‌تواند زمینه‌ای را برای ارتقاء دانش و کیفیت معماری امروز و هویت بخشی به آن فراهم سازد.

«مطالعات معماری ایران» دوفصلنامه تخصصی علمی ـ ‌پژوهشی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود. هدف نشریه «مطالعات معماری ایران» حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های زیر است:

ـ معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته به آن،

ـ معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته به آن،

ـ‌ مبانی نظری معماری ایران،

ـ معماری بومی ایران،

ـ معماری سده اخیر و معاصر ایران،

ـ آینده پژوهی در معماری ایران

درجه علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات معماری ایران طی نامه شماره 161676 مورخ 21/ 8/ 1390 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی‌کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ابلاغ گردیده است..