دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

Journal of Iranian Architecture Studiesپوستر دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

در وضعیت امروز معماری ایران، توجه به پیشینه فاخر فرهنگ، تمدن، معماری و هنرهای وابسته به آن در ایران و نیز نقد و تحلیل معماری سده اخیر ایران می‌تواند زمینه‌ای را برای ارتقاء دانش و کیفیت معماری امروز و هویت بخشی به آن فراهم سازد.

«مطالعات معماری ایران» دوفصلنامه تخصصی علمی ‌پژوهشی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود. هدف نشریه «مطالعات معماری ایران» حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های زیر است:

معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته به آن،

معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته به آن،

‌ مبانی نظری معماری ایران،

معماری بومی ایران،

معماری سده اخیر و معاصر ایران،

آینده پژوهی در معماری ایران

درجه علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات معماری ایران طی نامه شماره ۱۶۱۶۷۶ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۰ دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی‌کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ابلاغ گردیده است..