پژوهش نامه سبک زندگی

پژوهش نامه سبک زندگی

Journal of Lifestyleپوستر پژوهش نامه سبک زندگی

نشریه «پژوهش‌نامه سبک زندگی»، نخستین نشریه علمی - تخصصی در حوزه سبک زندگی اسلامی است که به صورت دوفصلنامه توسط موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین منتشر خواهد شد و در آن آراء و اندیشه های صاحبنظران و محققان در حوزه سبک زندگی اسلامی در قالب مقاله منتشر خواهد شد.

شرایط ارسال مقاله:

- مقاله به زبان فارسی بوده، قبلا در جایی چاپ نشده باشد. داشتن چکیده فارسی و انگلیسی برای مقاله ضرورت دارد.

- هیئت تحریریه پس از داوری، پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقالات به عهده نویسنده است.

- به همراه مقاله نام ونشانی دقیق، شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و محل خدمت آنان ذکر شود.

- مقاله باید بر یک روی کاغذ تایپ شود. در هرصفحه حدودا ۳۰۰ کلمه و حداکثر ۲۲ سطر خواهد بود.

- فایل مقاله از طریق آدرس نشریه ارسال شود.

- دو فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است