فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری

فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری

International Journal of Advanced Architectural Researchپوستر فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری

فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری یک نشریه بین المللی است که به زبان انگلیسی منتشر می شود و آخرین یافته های علمی و تخصصی در زمینه معماری، معماری داخلی و عمران می باشد. اعضای هیات تحریریه این نشریه متشکل از اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف است و مطابق با آخرین استاندارهای مربوط به مراکز نمایه سازی مقالات پژوهشی (ISC,ISI) داوری و منتشر می شود.

International Journal of Advanced Architectural Research (IJAAR) is an international quarterly journal which publishes peer-reviewed original research papers, review articles, and case studies to promote rapid communication and exchange among scholars, architects, and engineers.

The subject areas include the main branches of architecture. Papers are dealing with architectural design and theory, architectural science and technology, urban planning, landscaping architecture, existing building renovation and architectural heritage conservation. All published papers will reflect the original thoughts of researcher and basic theories, model, computing and design in architecture. The journal is strictly peer-reviewed and accepts only original manuscripts submitted in English.